Algemene voorwaarden van der Pluym - Interieur

Algemene voorwaarden “van der Pluym – Interieurontwerp”


Artikel 1 – Definities

1. Onderneming: van der Pluym – Interieurontwerp, te Enschede, KVK nr: 81346948, is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het ontwerpen van en het advies geven over het interieur in ruime zin, zoals maar niet uitsluitend, het opstellen van een meubelplan of het geven van kleuradvies.

2. Opdrachtgever/ klant: Degene met wie “van der Pluym – Interieurontwerp “de overeenkomst is aangegaan en hiermee gebruik maakt van de door “van der Pluym – Interieurontwerp” aangeboden dienstverlening zoals weergegeven in Lid 6.

3. Consument: Een opdrachtgever/ Opdrachtgever die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. De consument handelt dus niet uit naam van een bedrijf of binnen de uitoefening van zijn of haar beroep.’

4. Partijen: “van der Pluym – Interieurontwerp” en opdrachtgever/ Opdrachtgever samen.

5. Overeenkomst: De rechtsbetrekking tussen de partijen.

6. Diensten: Alle door “van der Pluym – Interieurontwerp” aangeboden en verleende werkzaamheden, zoals onder andere, maar niet uitsluitend, het geven van interieuradvies en het maken van een interieurontwerp, alsmede alle andere door “van der Pluym – Interieurontwerp” ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.


Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en producten door of namens “van der Pluym – Interieurontwerp”.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dit nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/ of afwijkende algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.


Artikel 3 - De Overeenkomst 

1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van “van der Pluym – Interieurontwerp” aan Opdrachtgever zijn vrijblijvend en behoeven schriftelijke bevestiging. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is een offerte, aanbod of voorstel gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de genoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod.

2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met “van der Pluym-Interieurontwerp” middels het sturen van een email naar info@vanderpluym-interieurontwerp.nl of door het invullen van het contactformulier op de website. “van der Pluym – Interieurontwerp” zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en wensen kan daarna een offerte opmaken die per mail geleverd zal worden aan Opdrachtgever. De Overeenkomst komt pas tot stand middels een schriftelijke bevestiging.

3. Als “van der Pluym – Interieurontwerp” een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. “van der Pluym – Interieurontwerp” kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van “van der Pluym – Interieurontwerp” dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij “van der Pluym – Interieurontwerp” deze schriftelijk bevestigt.

5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door “van der Pluym – Interieurontwerp”.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst.

1. “van der Pluym – Interieurontwerp” voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. “van der Pluym – Interieurontwerp” heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. Bij het inschakelen van derden zal “van der Pluym – Interieurontwerp” de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door “van der Pluym – Interieurontwerp” worden doorbelast aan Opdrachtgever

4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Opdrachtgever.

5. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat “van der Pluym – Interieurontwerp” tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

6. Indien de Opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat “van der Pluym – Interieurontwerp” tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/ of extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.

7. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


Artikel 5 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen die “van der Pluym – Interieurontwerp” hanteert zijn in euro’s en zijn inclusief BTW. Er worden geen extra administratiekosten gerekend. Indien van toepassing zijn de verzendkosten bij de prijs van desbetreffende service in gerekend. Prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

2. Alle prijzen die “van der Pluym – Interieurontwerp” hanteert voor zijn diensten, op zijn  website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan “van der Pluym – Interieurontwerp” te allen tijde wijzigen.

3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening door middel van een interieur pakket van “van der Pluym – Interieurontwerp” betreft een vaste prijs.

4. De prijs voor dienstverlening die niet middels een pakket wordt aangeboden wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van “van der Pluym – Interieurontwerp”, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. Hiervoor geld een maximumbudget en daarmee ook maximaal aantal uren, zodra het maximum in zicht komt voor het einde van het project zal “van der Pluym – Interieurontwerp” dit tijdig laten weten aan de Opdrachtgever en verdere afspraken maken.

5. “van der Pluym – Interieurontwerp” heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

6. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 (zegge: veertien) dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

7. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan “van der Pluym – Interieurontwerp” mede te delen.


Artikel 6 - Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaald de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is “van der Pluym – Interieurontwerp” gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoedingen verschuldigd aan “van der Pluym – Interieurontwerp”.

3. De Incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag “van der Pluym – Interieurontwerp” zijn verplichtingen opschorten totdat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van “van der Pluym – Interieurontwerp” op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door “van der Pluym – Interieurontwerp”, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan “van der Pluym – Interieurontwerp” te betalen.


Artikel 7 - Levering

1. Levering vindt plaats volgens de overeengekomen planning tussen “van der Pluym – Interieurontwerp” en Opdrachtgever.

2. Levering vindt in de meeste gevallen digitaal plaats middels een mail met PDF-bijlage van “van der Pluym – Interieurontwerp”, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Opdrachtgever aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft “van der Pluym – Interieurontwerp” het recht om zijn verplichtingen tot levering op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog voldaan is.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim met als gevolg dat de Opdrachtgever een verlate levering niet aan “van der Pluym – Interieurontwerp” kan tegenwerpen.

Artikel 8 - Levertijd

1. De door “van der Pluym – Interieurontwerp” opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Wanneer de opgegeven levertijden niet haalbaar blijken te zijn zal “van der Pluym – Interieurontwerp” zo spoedig mogelijk na de constatering hiervan de Opdrachtgever op de hoogte brengen.

3. De levertijd vangt aan op het moment dat de Opdrachtgever het (elektronische) bestelproces inclusief betaling volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van “van der Pluym – Interieurontwerp”.

4. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.


Artikel 9 - Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de Opdrachtgever, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan “van der Pluym – Interieurontwerp” niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. In die  de Opdrachtgever zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan “van der Pluym – Interieurontwerp”, bij gebreke waarvan “van der Pluym – Interieurontwerp” niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Artikel 10 - Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan “van der Pluym – Interieurontwerp”.

2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de Opdrachtgever dit verzoekt retourneert “van der Pluym – Interieurontwerp” de betreffende bescheiden.

4. Stelt de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door “van der Pluym – Interieurontwerp” redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 11 - Intellectueel eigendom

1. “van der Pluym – Interieurontwerp” behoud alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De Opdrachtgever mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “van der Pluym – interieurontwerp” (laten) kopiëren, aan derden tonen en/ of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Artikel 12 - Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

2. Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1000,-

3. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5000,-

4. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

5. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

6. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van “van der Pluym – Interieurontwerp” waaronder zijn recht om naast de boete schade vergoeding te vorderen.


Artikel 13 - Vertrouwelijkheid van gegevens 

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. “van der Pluym – Interieurontwerp” kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 14 – Klachten en ingebrekestelling

1. De Opdrachtgever dient een door “van der Pluym – Interieurontwerp” geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een eventueel geleverd product of dienst niet aan hetgeen de Opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Opdrachtgever “van der Pluym – Interieurontwerp” daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

3. De Opdrachtgever heeft na ontvangt van het conceptadvies en/ of -ontwerp, eenmalig recht op revisie.  De Opdrachtgever dient dit wel binnen 1 (zegge: een) week na ontvangst van het plan kenbaar te maken.

4. Consumenten dienen “van der Pluym – Interieurontwerp” uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen via info@vanderpluym-interieurontwerp.nl. De Opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming zodat “van der Pluym – Interieurontwerp” in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De Opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat “van der Pluym – Interieurontwerp” gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten die zijn overeengekomen.

7. De Opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan “van der Pluym – Interieurontwerp” via info@vanderpluym-interieurontwerp.nl.

8. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat een ingebrekestelling “van der Pluym – Interieurontwerp” ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Artikel 15 - Aansprakelijkheid “van der Pluym – Interieurontwerp”

1. “van der Pluym – Interieurontwerp” is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien “van der Pluym – Interieurontwerp” aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

3. “van der Pluym – Interieurontwerp” is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

4. “van der Pluym – Interieurontwerp” is enkel aansprakelijk vanuit een inspanningsverplichting, niet vanuit een resultaatsverplichting. Indien besluiten, gemaakt naar aanleiding van advies van “van der Pluym – Interieurontwerp”, worden gemaakt die nadelige gevolgen blijken te hebben, gebeurt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het al dan niet opvolgen van advies van “van der Pluym – Interieurontwerp” is dus volledig een besluit waar Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor is.

5. “van der Pluym – Interieurontwerp” is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

6. Indien “van der Pluym – Interieurontwerp” aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een cataloguszijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en of opschorting van enige verplichting.

8. Elk recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding van “van der Pluym – Interieurontwerp” vervalt in elk geval na 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

9. De Opdrachtgever vrijwaart “van der Pluym – Interieurontwerp” tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door “van der Pluym – Interieurontwerp” geleverde producten en/ of diensten.


Artikel 16 - Recht op ontbinding/ Annulering

1. Indien een Overeenkomst op afstand wordt gesloten tussen “van der Pluym – Interieurontwerp” en Consument, kan deze Overeenkomst binnen 14 (zegge: veertien) dagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand, zonder opgaaf van reden, kosteloos geannuleerd worden. Wel kan “van der Pluym – Interieurontwerp” een redelijke vergoeding, welke afhankelijk is van aantoonbare kosten die reeds gemaakt zijn, aan Consument in rekening brengen.

2. Voor Consumenten geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval “van der Pluym – Interieurontwerp” de Diensten volledig levert binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent de Consument hiervoor toestemming aan “van der Pluym – Interieurontwerp” en verklaart hij afstand te doen van zijn bedenktijd.

3. Voorts geldt dat de Consument het recht op de bedenktijd behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van de Consument, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (zegge: veertien) dagen. Wel is de Consument gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.

4. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door “van der Pluym – Interieurontwerp”.

5. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger is, kan Opdrachtgever de Overeenkomst na ondertekening van de offerte niet annuleren.

6. De Opdrachtgever heeft het recht op ontbinding van de overeenkomst wanneer “van der Pluym – Interieurontwerp” toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

7. Is de nakoming van de verplichtingen door “van der Pluym – Interieurontwerp” niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat “van der Pluym – Interieurontwerp” in verzuim is.

8. “van der Pluym – Interieurontwerp” heeft het recht de overeenkomst met de Opdrachtgever te ontbinden indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien “van der Pluym – Interieurontwerp” kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Artikel 17 - Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van “van der Pluym – Interieurontwerp” in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Opdrachtgever niet aan “van der Pluym – Interieurontwerp” kan worden toegerekend in een van de wil van “van der Pluym – Interieurontwerp” onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichting ten aanzien van de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhindert of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van “van der Pluym – Interieurontwerp” kan worden verlangt.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituaties worden ook, doch niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand (burgeroorlog, opstand, rellen, natuurramp, COVID, etc); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor “van der Pluym – Interieurontwerp” 1 of mee verplichtingen naar de Opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat “van der Pluym – Interieurontwerp” er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. “van der Pluym – Interieurontwerp” is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.


Artikel 18 - Overgang van rechten

1. Rechten van de Opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van “van der Pluym – Interieurontwerp”.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Artikel 19 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat “van der Pluym – Interieurontwerp” bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 20 identiteit “van der Pluym – Interieurontwerp”

1. “van der Pluym – Interieurontwerp is bij de Kvk geregistreerd onder nummer 81346948 en draagt BTW identificatienummer: NL003555056B19. “van der Pluym – Interieurontwerp”is gevestigd aan de Groningenstraat 44 (7543CG) te Enschede.

2. “van der Pluym – Interieurontwerp” is te bereiken via info@vanderpluym-interieurontwerp.nl of middels het contactformulier op de website: www.vanderpluym-interieurontwerp.nl.


Artikel 21 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar “van der Pluym – Interieurontwerp” is gevestigd/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingen anders voorschrijft.Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 12-12-2022